Położenie

Teren nadleśnictwa należy do obszarów nizinnych, jest średnio urozmaicony, wysokości względne pomiędzy dnem dolin a pagórkami osiągają 20-30 metrów. Dominują gleby rdzawe, które zajmują aż 83% powierzchni. Wiele tu wód powierzchniowych oraz stojących. Rzeki i jeziora należą do dorzecza Noteci, do której większość cieków odprowadza swoje wody za pośrednictwem Gwdy.

Historia

Historia Nadleśnictwa Wałcz zaczyna się w pierwszych latach po II wojnie światowej.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

Nasz kraj w ostatnich latach plasuje się w czołówce pod względem liczby pożarów – zaraz za Portugalią i Hiszpanią, natomiast pod względem powierzchni nimi objętej – znajdujemy się w pierwszej dziesiątce.

Asset Publisher Asset Publisher

Back

jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny

jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny

Nadleśnictwo Wałcz zakończyło jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny. Jest to rodzaj kontroli liczebności populacji sześciu gatunków owadów liściożernych, na podstawie której można określić poziom zagrożenia drzewostanów.

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny

Nadleśnictwo Wałcz zakończyło jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny. Jest to rodzaj kontroli liczebności populacji sześciu gatunków owadów liściożernych, na podstawie której można określić poziom zagrożenia drzewostanów.

Do wyżej wymienionych szkodników należą:

  • strzygonia choinówka – Panolis flammea (Den. et Schiff.),
  • poproch cetyniak – Bupalus piniaria (L.),
  • siwiotek borowiec (zawisak borowiec) – Hyloicus pinastri (L.) (gatunki te zimują w stadium

poczwarki w ściółce pod okapem drzewostanu),

  • barczatka sosnówka – Dendrolimus pini (L.) (zimuje gąsienica),
  • osnuja gwiaździsta – Acantholyda posticalis Mats. (zimuje larwa bez oprzędu),
  • gatunki z rodziny borecznikowatych (Diprionidae) (zimują larwy w oprzędach – kokonach).

Poszukiwania przeprowadza się w partiach kontrolnych w określonych oddziałach na terenie nadleśnictwa. Na każdej partii kontrolnej wyznacza się 10 powierzchni próbnych, o powierzchni 0,5 m2 każda. Następnie przeszukujemy ściółkę, glebę oraz powierzchnię pnia do wysokości 1,5 m. 

Ilość i zdrowotność znalezionych owadów posłuży do określenia stanu zagrożenia drzewostanów.

Kontrola ta umożliwia zlokalizowanie ognisk gradacji szkodników i pozwala na podjęcie odpowiednich kroków w celu ich zwalczania.