Asset Publisher Asset Publisher

Drzewostany HCVF

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests).

Weryfikacja wyznaczenia lasów referencyjnych odbyła się podczas tworzenia Planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Wałcz na lata 2015-2024 zatwierdzonego przez Ministra Środowiska w dniu 14 maja 2015 r.

Na podstawie zarządzenia nr 25 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 29 grudnia 2017 roku dokonano weryfikacji wyznaczenia lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) kategorii 3.

Wszelkie uwagi dotyczące wykazu lasów referencyjnych można składać do Nadleśnictwa Wałcz w formie pisemnej lub elektronicznej.

 


Asset Publisher Asset Publisher

Back

jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny

jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny

Nadleśnictwo Wałcz zakończyło jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny. Jest to rodzaj kontroli liczebności populacji sześciu gatunków owadów liściożernych, na podstawie której można określić poziom zagrożenia drzewostanów.

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny

Nadleśnictwo Wałcz zakończyło jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny. Jest to rodzaj kontroli liczebności populacji sześciu gatunków owadów liściożernych, na podstawie której można określić poziom zagrożenia drzewostanów.

Do wyżej wymienionych szkodników należą:

  • strzygonia choinówka – Panolis flammea (Den. et Schiff.),
  • poproch cetyniak – Bupalus piniaria (L.),
  • siwiotek borowiec (zawisak borowiec) – Hyloicus pinastri (L.) (gatunki te zimują w stadium

poczwarki w ściółce pod okapem drzewostanu),

  • barczatka sosnówka – Dendrolimus pini (L.) (zimuje gąsienica),
  • osnuja gwiaździsta – Acantholyda posticalis Mats. (zimuje larwa bez oprzędu),
  • gatunki z rodziny borecznikowatych (Diprionidae) (zimują larwy w oprzędach – kokonach).

Poszukiwania przeprowadza się w partiach kontrolnych w określonych oddziałach na terenie nadleśnictwa. Na każdej partii kontrolnej wyznacza się 10 powierzchni próbnych, o powierzchni 0,5 m2 każda. Następnie przeszukujemy ściółkę, glebę oraz powierzchnię pnia do wysokości 1,5 m. 

Ilość i zdrowotność znalezionych owadów posłuży do określenia stanu zagrożenia drzewostanów.

Kontrola ta umożliwia zlokalizowanie ognisk gradacji szkodników i pozwala na podjęcie odpowiednich kroków w celu ich zwalczania.