Wydawca treści Wydawca treści

Biwakowanie

Czy mogę rozpalić ognisko w lesie, czy mogę zebrać leżący w lesie chrust, czy mogę rozbić w lesie namiot - odpowiedzi na te i inne pytania.

Czy mogę rozpalić ognisko w lesie?

Zgodnie z artykułem 30 Ustawy o lasach na terenach leśnych, śródleśnych oraz w odległości do 100 metrów od granicy lasu nie wolno rozniecać ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego. Stałe miejsca, gdzie wolno rozpalać ogniska wyznacza nadleśniczy poprzez „techniczne zagospodarowanie lasu w celach turystyczno-wypoczynkowych": np. przy miejscach biwakowania, obiektach turystycznych i edukacyjnych, stanicach turystycznych i harcerskich. Stałe miejsca są naniesione na mapy, którymi posługują się osoby monitorujące zagrożenie pożarowe lasu.

Nadleśniczy może wydać także czasowe, pisemne  pozwolenie na rozpalenie ogniska. Określa wtedy dokładne miejsce rozpalenia ogniska, sposób jego zabezpieczenia i osobę odpowiedzialną. Nie można zatem samowolnie rozpalać ogniska w lesie i jego pobliżu, np. nad jeziorem czy rzeką.

Jak znaleźć miejsce na ognisko?

Aby znaleźć miejsce na ognisko, najlepiej skorzystać z bazy turystycznej przygotowanej przez każde nadleśnictwo. Informacje o bazie i miejscach wyznaczonych na rozpalanie ognisk można zdobyć korzystając ze strony internetowej nadleśnictwa lub po prostu kontaktując się telefonicznie lub osobiście z pracownikami nadleśnictwa.

To najlepszy sposób na bezpieczne i zgodne z prawem zorganizowanie ogniska. Naturalnie można korzystać także z oferty ośrodków wypoczynkowych i kwater agroturystycznych, które mają już wyznaczone stałe miejsca palenia ognisk na terenach leśnych.

Jak zabezpieczyć ognisko?

Sposób zabezpieczenia ogniska określa nadleśniczy, wydając pisemną zgodę na jego rozpalenie. Najczęściej polega to na usunięciu ściółki leśnej i na odsłonięciu pasa gleby mineralnej wokół ogniska. Można dodatkowo obłożyć ognisko kamieniami, co zapobiega rozsunięciu się palonego materiału. Nie można go rozpalać bliżej niż 6 metrów od stojących drzew, a wysokość płomienia nie może przekraczać 2 metrów. Przy ognisku należy mieć sprzęt do natychmiastowego ugaszenia ognia oraz sprawny środek łączności. Po wypaleniu się ogniska należy je dokładnie zalać wodą i zasypać piaskiem oraz sprawdzić czy nie ma nadal tlących się głowni.

Czy mogę zebrać na ognisko leżący w lesie chrust?

Każde drewno pochodzące z lasu podlega ewidencji i zasadom sprzedaży ustalonym w nadleśnictwie zarządzeniem nadleśniczego. Nie można samodzielnie zbierać chrustu czy gałęzi na ognisko. Jest to wykroczenie. Nie warto narażać się na kłopoty. Należy zwrócić się do właściwego terytorialnie leśniczego, który ustali zasady zaopatrzenia się w drewno niezbędne do przygotowania ogniska.

Czy mogę rozbić w lesie namiot?

Biwakowanie w lesie jest możliwe w miejscach wyznaczonych, a poza nimi jest prawnie zabronione. Rozbicie namiotu bez zezwolenia naraża nas na wiele niebezpieczeństw oraz na karę przewidzianą w kodeksie wykroczeń. Aby rozbić namiot w lesie należy skorzystać z bazy turystycznej, a informacje na jej temat znajdziecie w każdym nadleśnictwie. Warto także zaplanować sobie biwak wcześniej korzystając z portalu stworzonego dla turystów przez leśników: www.czaswlas.pl. Oprócz informacji na temat ognisk znajdziecie tam wszystko, czego potrzebuje w praktyce leśny turysta. Klikajcie po wiedzę!


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Wałcz

ul. Kołobrzeska 1

78-600 Wałcz

tel. 67 250-08-94,   fax 67 258-29-32

NIP  765-000-77-95 

e-mail : walcz@pila.lasy.gov.pl

 

w imieniu którego występuje

Tomasz Partyka  – Nadleśniczy

 

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę nieruchomości - gruntów rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Wałcz.

OPIS I POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Wykaz gruntów do przetargu – do pobrania poniżej

CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa zostanie zawarta na czas określony – 6 lat, do dnia 31.12.2024 r.

WARUNKI  DZIERŻAWY

 

Warunki dzierżawy zawiera projekt umowy - do pobrania poniżej.

 

WARUNKI  UDZIAŁU W  PRZETARGU

 

 1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wpisani do odpowiedniego rejestru lub ewidencji i nie mający zadłużenia
  w Nadleśnictwie Wałcz.
 2. Pełnomocnicy uczestniczący w przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej bezpośrednio przed otwarciem ofert stosownego pełnomocnictwa.

 

REGULAMIN PRZETARGU – do pobrania poniżej.

 

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PRZETARGU – do pobrania poniżej.

TERMIN  I  MIEJSCE  PRZETARGU

 1. Składanie ofert - w zamkniętej kopercie opisanej hasłem „Oferta na dzierżawę gruntów rolnych” w sekretariacie Nadleśnictwa Wałcz  w terminie do dn. 07.05.2018 r. do godz. 9:00.
 2. Otwarcie przetargu pisemnego nieograniczonego nastąpi w dniu 07.05.2018 r. o godz. 11:30 w sali narad w siedzibie Nadleśnictwa Wałcz.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników.

STAWKA  WYWOŁAWCZA

Wywoławcza stawka czynszu rocznego wynosi:

 

 • 300 zł/1 ha/ rok za dzierżawę gruntów rolnych IVA, IVB i IV.
 • 275 zł/1 ha/ rok za dzierżawę gruntów rolnych V kl.
 • 255 zł/1 ha/ rok za dzierżawę gruntów rolnych VI kl.  

 

Minimalne postąpienie – 10,00 zł

ZAKOŃCZENIE PRZETARGU

Wygrywa uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę, która będzie wyższa od ceny wywoławczej.

Wynik przetargu zostanie opublikowany:

 • na stronie internetowej nadleśnictwa,
 • w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie nadleśnictwa.

INFORMACJE  DODATKOWE

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji nt. nieruchomości i warunków postępowania przetargowego można uzyskać w Nadleśnictwie Wałcz u p. Konrada Drzewieckiego w pok. nr 2  w dniach od 18.04.2018 do 07.05.2018 r. w godz. 10:00 – 14:00. Informacje udzielane mogą być telefonicznie na nr 67 250-09-08 w dniach jw.

Załączniki zawierające pełną dokumentację do pobrania poniżej